Reserapport – Leisure Care Academy

Alexandra Rydin rapporterar här från sin resa i USA där hon besökte Leisure Care University och fick en inblick i utbildningen och  olika anläggningar för seniorboende. Studieresan var ett samarbete mellan Leisure Care, Chalmers Tekniska Högskola, Hemsö och CLA Sweden AB där vi har tagit fram ett stipendium att skicka två studenter från Sverige till Seattle.

Here you will read about my experience during my Leisure Care University education in the United States. The text is aimed to inspire anyone who has an interest in the senior concept living and wants to know more about Leisure Care University and what this exchange can give.

Läs Alexandras reseskildring pdf_small 1,8 MB

LeisureCareUniversity001

Leisure Care University  är idealiskt för alla individer och företag som önskar inspiration och vill lära sig mer om seniorboendebranschen, eller som vill utveckla och driva egna seniorboenden på sin hemmamarknad. För mer information se Leisure Care University, eller om du vill ha en personlig konsultation inklusive priser och anpassat undervisningsmaterial, kontakta:

Petter Ahlström
petter.ahlstrom@cla-sweden.se
+46.730.404.346
www.cla-sweden.se

Undersökning av seniorbostadsmarknaden i Sverige

Författare: Fredrika Englund & Tove Karlsson

Titel: En marknadsundersökning av seniorbostadsmarknaden i Sverige

Typ/Publicerad:  C-uppsats – Karlstad Business School, 2015

Beskrivning:

Befolkningen i Sverige ökar stadigt och främst bland de äldre åldersgrupperna. Prognoser visar att 25 % av befolkningen kommer att utgöras av pensionärer år 2040. Den ökade andelen äldre ställer högre krav på företagen på bostadsmarknaden då behovet av tillgänglighetsanpassade bostäder ökar. Detta i kombination med rekordgenerationens förväntningar och preferenser gör seniorbostadsmarknaden intressant att fördjupa sig i.

Begreppen som författarna undersöker är:

 • Gemenskap, service och tjänster, åsikter och attityder, efterfrågan, marknadsföring samt utveckling.
 • Denna studie redogör för hur företag på seniorbostadsmarknaden bedömer efterfrågan, hur de utvecklar sina boendekoncept samt hur de arbetar för att nå ut till sina potentiella kunder.
  Företagens utformning av seniorbostäderna med verktyg för gemenskap samt service och tjänster stämmer enligt analysen överens med tidigare forskning på seniorboendets utformning men också på vad seniorerna efterfrågar.
 • De attityder kring seniorboenden som beskrivs i den teoretiska referensramen framkommer även i empirin. Slutsatserna av studien är att efterfrågan på seniorbostäder är
  oförändrad eller ökande, att utvecklingen sker genom förbättringar i konceptet och nybyggnation samt att den marknadsföringsprincip som är viktigast är word-of-mouth.
 • En ytterligare god slutsats är att branschen är under utveckling och på uppgång.

Nyckelord:  Äldreboenden, Marknad, Boendekoncept

Englund-Karlsson Seniorboendeundersökning 2015 pdf_small

Marknaden för äldreboendefastigheter – Faktorer som påverkar hyresnivån

Författare: Niklas Arvidsson & Rasmus Östlund

Titel: Marknaden för äldreboendefastigheter – Faktorer som påverkar hyresnivån

Typ/Publicerad:  Kandidatuppsats – Chalmers universitet, 2015

Beskrivning:

Studien besvarar med hjälp av litteraturstudie och intervjuer ett antal frågeställningar:

 • Vilka är de avgörande faktorerna för hur marknadshyran sätts för äldreboendefastigheter?
 • Hur skulle den svenska marknaden se ut om den lät sig influeras mer av det tyska tillvägagångssättet?
 • Hur kommer marknaden för äldreboendefastigheter utvecklas de närmaste åren?

Resultaten som författarna sedan kommer fram till är i tre delar:

 1. Två scenarion för den framtida marknaden:
 2. Inspireras av det tyska systemet: Då Sverige står inför stora utmaningar när det gäller äldrevården och äldres boende menar författarna att det svenska systemet bör revideras och kan inspireras av det tyska. Detta skulle innebära större valfrihet för den äldre samt ett annat finansieringssystem.
 3. Förhandlingsprocessen är av stor vikt för hyresnivån. Detta inkluderar även hyreskontraktets utformande där t.ex. kontraktets löptid och lokalens anpassningsnivå har stor betydelse för vilken hyra som godtas.
  • Ökad efterfrågan på äldreboenden.
  • Ökat kvarboende i hemmet.

Nyckelord:  Äldreboenden, Hyresnivåer, Marknad, Marknadshyra

Kandidatuppsats Niklas Arvidsson Rasmus Östlund pdf_small

Är segregerat boende en väg till trygghet och delaktighet för äldre?

Författare: Paulsson, Jan & Lindahl, Lisbeth

Titel: Är segregerat boende en väg till trygghet och delaktighet för äldre?

Typ/Publicerad: Socialmedicinsk tidskrift nr 4, 2014.

Beskrivning:
I denna skrift tar författarna upp resultat från några ’Bo bra…’-projekt. De utgick från att Socialmedicinsk tidskrift läses av bl.a. social- och äldreomsorgschefer. Artikeln var
färdigskriven och lämnades in i mars 2013.

SMT. J.P. & L.L. 993-3250-3-PB pdf_small