Är det rimligt med skattessänkarstopp när vårt skattetryck fortfarande tillhör världstoppen?
Grundtanken med att bygga seniorbostäder med serviceinnehåll i Sverige är att de ska finansieras av seniorerna själva och inte belasta staten och kommunerna. 70 % av den privata reala förmögenheten i Sverige ägs av personer över 60 år. En förmögenhet som för de flesta är bundet i egna bostäder som har ofta har ägts under många år och vuxit kraftigt i värde.
Om seniorerna kan sälja sin gamla bostad, utan att behöva betala reavinstskatt, kan kapitalet räcka som insats till en nybyggd seniorbostad, dvs. en modern lägenhet med möjlighet till måltider och service anpassat till de nya behov som livet efter 60 och pensionen innebär – en livsstil för det tredje livet. Nytillskotten av seniorlägenheter kommer frigöra mängder av äldre bostäder åt ungdomar och unga familjer som inte har råd att flytta in i nybyggen. ConceptLiving är en ny bransch under tillväxt i Sverige som ger nya seniorbostäder och som får igång flyttkedjorna. Dessutom skapas nya permanenta arbetstillfällen för hushållstjänster, måltidsservice och även vård och omsorg efter de behov som åldrandet av naturlighet ger, vare sig vi vill det eller inte. Alla är vinnare med ConceptLiving, dvs. seniorerna, yngre bostadssökare, arbetstagare samt staten och kommunerna.

Den svenska bomarknaden har gått i baklås konstaterar Boverket i en färsk rapport, ”Låst läge på bostadsmarknaden”.
Stigande inkomster, låga räntor och befolkningstillväxt har ökat efterfrågan på bostäder drastiskt det senaste decenniet. Att enbart bygga nytt räcker inte för att tillgodose behovet – även befintliga bostäder måste användas mer effektivt.
Enligt Boverket bidrar reavinstskatten till att många äldre bor kvar i egnahem på stor bostadsyta.
Transaktionskostnaderna vid bostadsförsäljning – som mäklararvode och lagfart – är låga i Sverige jämfört med andra OECD-länder, men reavinstskatten på 22 % gör att vi skiljer ut oss.
Rapportförfattarna skriver: ”Bland OECD-länderna är det bara i Sverige och Portugal som reavinstskatt tas ut på permanentbostaden oavsett hur länge man har ägt bostaden. I de flesta länderna ses bostaden som en konsumtionsvara om man bor kvar länge, och inte en investering.
ConceptLiving anläggningarna kommer ha egen restaurang som servera dagliga måltider och återinförande av restaurangmomsen kommer givetvis fördyra och försvåra måltidservicen till seniorerna, samtidigt som arbetstillfällen skulle gå förlorade.
SCB skriver ”Sänkt restaurangmoms gav effekt”.
Det svenska näringslivet bromsade som helhet in år 2012 efter två goda år av återhämtning, konstaterar SCB i ”Företagens ekonomi 2012”, som publicerades i maj 2014. Det finns dock ljusglimtar. Hotell- och restaurangbranschen ökade sitt förädlingsvärde med 9 %. Antalet anställda i branschen har också ökat. ”En bidragande orsak till att hotell och restauranger har gått bra kan vara sänkningen av restaurangmomsen”, skriver SCB.

/Gunnar