Författare: Niklas Arvidsson & Rasmus Östlund

Titel: Marknaden för äldreboendefastigheter – Faktorer som påverkar hyresnivån

Typ/Publicerad:  Kandidatuppsats – Chalmers universitet, 2015

Beskrivning:

Studien besvarar med hjälp av litteraturstudie och intervjuer ett antal frågeställningar:

  • Vilka är de avgörande faktorerna för hur marknadshyran sätts för äldreboendefastigheter?
  • Hur skulle den svenska marknaden se ut om den lät sig influeras mer av det tyska tillvägagångssättet?
  • Hur kommer marknaden för äldreboendefastigheter utvecklas de närmaste åren?

Resultaten som författarna sedan kommer fram till är i tre delar:

  1. Två scenarion för den framtida marknaden:
  2. Inspireras av det tyska systemet: Då Sverige står inför stora utmaningar när det gäller äldrevården och äldres boende menar författarna att det svenska systemet bör revideras och kan inspireras av det tyska. Detta skulle innebära större valfrihet för den äldre samt ett annat finansieringssystem.
  3. Förhandlingsprocessen är av stor vikt för hyresnivån. Detta inkluderar även hyreskontraktets utformande där t.ex. kontraktets löptid och lokalens anpassningsnivå har stor betydelse för vilken hyra som godtas.
    • Ökad efterfrågan på äldreboenden.
    • Ökat kvarboende i hemmet.

Nyckelord:  Äldreboenden, Hyresnivåer, Marknad, Marknadshyra

Kandidatuppsats Niklas Arvidsson Rasmus Östlund pdf_small