Författare: Melanie Johansson & Amanda Grahn

Titel: Senior living – en tillväxtmarknad?

Typ/Publicerad:  C-Uppsats – Handelshögskolan vid Karlstad universitet, 2014-05-21

Beskrivning:

Den demografiska förändringen som sker i Sverige har bland annat resulterat i en befolkning med fler personer i högre åldrar. Bristen på seniorboende i Sverige är betydande och den stora gruppen av fyrtiotalister har högre krav än tidigare generationer. Detta gör att fastighetsföretagen som erbjuder seniorboende måste tänka om vid utveckling av nya koncept på marknaden. Tidigare forskning, enkätstudier och intervjustudier av koncepten inom seniorboendemarknaden samt fyrtiotalisternas nya inställningar, har till viss del gjorts men området bör uppmärksammas betydligt mer. Syftet med denna uppsats var att utreda hur fyrtiotalisternas attityder och behov påverkar samt förändrar företagens koncept för seniorboende. I den teoretiska referensramen beskrivs seniorboendebranschens utveckling samt framtida möjligheter i Sverige. Demografin och den ökade medellivslängden beskrivs samt stort fokus ligger på fyrtiotalisterna. För att mäta vad som efterfrågas i ett koncept redogörs både kundvärde och kundnyttor.

Kvalitativ Metod har använts. Sex representanter från fastighetsföretag medverkade i halvstrukturerade intervjuer vid insamling av data. Intervjuerna inspelades med hjälp av mobiltelefoner och omskrevs till en text. Bearbetningen av empirin resulterade i fem kategorier som anses vara av relevans för att analysera syftet. Dessa är: boendekoncept, aktiviteter och tjänster, efterfrågan på seniorboende, uppföljning av kundnöjdhet och observerade attitydförändringar hos fyrtiotalisterna. Kategorierna sammanfattas slutligen i en tabell. I Analysen jämförs den empiriska undersökningen med den teoretiska referensramen. Detta för att belysa problemet med att utveckla skräddarsydda koncept efter fyrtiotalisternas efterfrågan.

Slutsatsen är att det i studien framkommer att seniorboendemarknaden med dess anpassade koncept för de äldre är uppskattade av både marknadens aktörer och av kunderna. När gruppen av äldre personer blir både större och friskare skapar det goda möjligheter för företag att investera i seniorboenden. Framtiden ser positiv ut och fler aktörer bör bygga seniorboenden.

Melanie Johansson & Amanda Grahn-SeniorLiving en framtidamarknad-20140521   pdf_small