– Det ökande antalet äldre innebär stora utmaningar för såväl hälso- och sjukvården som för äldreomsorgen. Därför ser vi ett stort behov av att stärka forskningen på det här området”, säger Cecilia Odelstierna, som är forskningssekreterare på Forte. Statliga myndigheten Forte har ett särskilt regeringsuppdrag att bidra till forskning inom åldrande och hälsa.

I våras 2017 utlystes treåriga projektbidrag. 113 ansökningar bedömdes i processen. Innan jul 2017 fattades beslut om vilka som ska få medel. Följande projekt fått startsignal:

  • Åldrande, teknik och hälsa ur ett generationsperspektiv
  • Rehabilitering efter stroke hos äldre och personer med demens
  • Ålder eller behov? Ålderskategoriseringar som grund för omsorg och stöd till äldre
  • Att stödja kommunernas utvärdering av välfärdsteknologi och öka förståelsen för digitaliseringen i äldres vardag.
  • Passar vårt hälsovårdssystem verkligen äldre personer?
  • Kan en hälsosam livsstil komprimera perioden med funktionshinder för äldre människor?

I utlysningen betonades vikten av att planera forskningen tillsammans med relevanta målgrupper, såsom anhöriga, beslutsfattare och profession.
– På det sättet kan vi säkerställa att forskningen verkligen kommer de äldre till nytta. Det är också ett sätt att göra det enklare att implementera forskningsresultaten i organisationer och verksamheter, säger Cecilia Odelstierna på Fortes hemsida.
Läs mer på Senioren.se >>