Författare: Petter Ahlström

Titel: Strategier och styrsystem för seniorboendemarknaden

Typ/Publicerad: Doktorsavhandling , Linköping Studies in Science and Technology, Dissertation, No. 1188 –Juni 2008
Petter Ahlstrom Strategier och Styrsystem seniorboendemarknaden-2008

Beskrivning:

Den demografiska utvecklingen i Sverige går mot en befolkningssammansättning med allt högre medelålder. Prognosen tyder på att nästan var fjärde svensk år 2025 kommer vara 65 år eller äldre. Många av individerna i äldregruppen kommer att kunna se fram mot en aktiv, frisk och relativt lång ålderdom. Studier har visat att morgondagens seniorer och pensionärsgrupper utgör en relativt välbeställd grupp i samhället. Attityd- och generationsundersökningar har vidare pekat på att dessa grupper har stora krav och förväntningar på ålderdomen, det framtida boendet och tillhörande tjänster. Samhället kommer därmed att ställas inför en stor utmaning. I utmaningen ligger ett grundläggande åtagande om att även framöver garantera de kvalitets­nivåer som förutsätts för boende och tjänster för äldre. Nödvändiga samhälls­prioriteringar kan dock komma att leda till att enskilda måste ta ett större eget initiativ och betalningsansvar för delar av dessa områden gentemot tidigare. Under 2000-talet har ett nytt marknadssegment etablerats som visat på kraftig tillväxt. Seniorboendemarknaden är ett segment där olika boendekoncept erbjuds målgruppen seniorer, personer +55. Antalet senior­bostäder i Sverige har ökat markant på senare tid från ca 10 000 stycken år 2000 till ca 28 000 år 2007.  I den här studien har seniorboende­konceptet med integrerade service-, vård- och omsorgstjänster varit av särskilt intresse. Det som karaktäriserar detta boendekoncept är att boendet och de anslutande tjänsterna har anpassats och särskilt utformats för ett liv i åldrande.

Den här avhandlingen (”studien”) rapporteras i form av en monografi bestående av två olika delstudier. Den forskningsfråga som varit vägledande för den första delstudien är ”Vad skapar en stark marknads­position för en aktör på senior­bostadsmarkn­aden med integrerad service, vård och omsorg?”. Den forskningsfråga som styrt den andra delstudien är ”Vilka produktions­strategier och styrsystem går att identifiera hos några av de mest framgångsrika konceptbyggarna?”. De båda delstudierna hänger samman genom att den senare delstudien utgår från den första delstudiens resultat. Studien har pågått under perioden 2002 till 2008. Forskningen har bedrivits som en explorativ fältstudie. Fältstudieansatsen har inneburit att bredd och aspektrikedom varit prioriterad. Mätinstrumentet har bestått av fasta intervjufrågor med öppna svars­alternativ. De underliggande intervjuerna har tillsammans med sekundärdata presenterats i form av ett antal fallbeskriv­ningar. I studien har ett antal framgångsrika aktörer valts ut utifrån de kriterier som bedömts karaktärisera framgångsrika aktörer på seniorboendemarknaden. I studien har både svenska och nordamerikanska organisationer medverkat.

Studiens empiri har analyserats med utgångspunkt i de teoretiska föreställningsramar som har utvecklats för respektive delstudie. Den första delstudien har analyserats utifrån en föreställningsram som byggts upp kring begreppen omgivning, strategi, resurser, tjänstekoncept och konkurrenskraft. Resultaten har formulerats i ett antal strategiska väg­val vilka sammanfattats i begreppen differentiering, fokus, integration, samverkan, kontroll, verksamhets­utveckling, kärn­kompet­ens och resurser. I det sammanhanget har det kunnat påvisas att aktörer som bedriver fram­­gångs­rik verk­sam­het till stora delar följer vad Porter (1980) definierat som differ­entierings­­strategi. Vidare har en affärsstrategisk typologi över aktörer på senior­boende­marknaden formulerats. Den första delstudiens tentativa slutsatser har också formulerats genom fyra strategiska idealtyper nämligen förvaltare, koncept­byggare, entre­prenörer och idealister.

Den andra delstudiens utgångspunkt har varit i idealtypen konceptbyggare. En utveckling av föreställnings­ramen har därför gjorts. Utgångspunkterna har bl.a. hämtats i Nilssons och Rapps (2005) teoretiska ramverk. Med vissa kompletteringar har dessa utgångspunkter utnyttjats för att bygga upp en utvecklad teoretisk föreställningsram för delstudien. Föreställningsramen har utvecklats för att beskriva och analysera orsakssambanden kring strategisk kongruens och integrerad styrning. Därvid har kompletteringar och justeringar gjorts för att inbegripa strategier och styrsystem för bygg- och tjänsteproduktion. Till den andra delstudiens resultat hör bl.a. en fallbeskrivning och analys av framgångsrika konceptbyggare. Framgången antas delvis bero på att dessa aktörer har lyckats uppnå strategisk kongruens och integrerad styrning. Mot bakgrund av erfarenheterna från analysen av data har föreställningsramen justerats. Justeringen har bestått i klassi­ficerings­­dimensionerna IT, organisationskultur och värde­grund. I sammanhanget har betydelsen av boendets fysiska planering för möjligheten att bedriva tjänsteproduktion kunnat påvisas. Att från början utforma den fysiska anläggningen och bostaden på ett sådant sätt den understödjer den tjänste­producerande verksamheten i ett senare livscykelskede har betonats.

Studien har bl.a. visat att nordamerikanska konceptbyggare har en hög grad av samstämmighet mellan strategier och styrsystem. Vad som skapar den samstämmigheten kan sammanfattas som marknadskännedom, branscherfarenhet, insikter om skalfördelar via klustring, organisatorisk småskalighet, tydlig verksamhetsidé, känsla för värdeskapande, målinriktning, långtgående befogenheter och delegerat ansvar till den operativa nivån, insiktsfullhet, värdestyrd verksamhet och en väl utvecklad organisations­kultur. Genom studien har ett antal kundstyrda verksamheter kommit att illustreras genom fallbeskrivningarna. Till skillnad från vad som tidigare har gällt i Nordamerika framkommer att det skett en attitydförändring inom branschen som skapat en situation som till viss del skiljer sig från svenska förhållanden. De nordamerikanska koncep­t­byggarna har definierat sina verksamheter som hotellverksamheter för seniorer. Därmed har fokus per auto­matik flyttats mot ett perspektiv där de boende blivit kunder och de äldre i allmänhet betraktas som tillgångar.

Studien har finansierats och bedrivits i samverkan med Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond: Skanska, Forskarskolan Management och IT samt Linköpings universitet.

Petter Ahlstrom Strategier och Styrsystem seniorboendemarknaden-2008pdf_small

ISBN: 978-91-7393-886-0
ISSN: 0345-7524