Författare: Fredrika Englund & Tove Karlsson

Titel: En marknadsundersökning av seniorbostadsmarknaden i Sverige

Typ/Publicerad:  C-uppsats – Karlstad Business School, 2015

Beskrivning:

Befolkningen i Sverige ökar stadigt och främst bland de äldre åldersgrupperna. Prognoser visar att 25 % av befolkningen kommer att utgöras av pensionärer år 2040. Den ökade andelen äldre ställer högre krav på företagen på bostadsmarknaden då behovet av tillgänglighetsanpassade bostäder ökar. Detta i kombination med rekordgenerationens förväntningar och preferenser gör seniorbostadsmarknaden intressant att fördjupa sig i.

Begreppen som författarna undersöker är:

  • Gemenskap, service och tjänster, åsikter och attityder, efterfrågan, marknadsföring samt utveckling.
  • Denna studie redogör för hur företag på seniorbostadsmarknaden bedömer efterfrågan, hur de utvecklar sina boendekoncept samt hur de arbetar för att nå ut till sina potentiella kunder.
    Företagens utformning av seniorbostäderna med verktyg för gemenskap samt service och tjänster stämmer enligt analysen överens med tidigare forskning på seniorboendets utformning men också på vad seniorerna efterfrågar.
  • De attityder kring seniorboenden som beskrivs i den teoretiska referensramen framkommer även i empirin. Slutsatserna av studien är att efterfrågan på seniorbostäder är
    oförändrad eller ökande, att utvecklingen sker genom förbättringar i konceptet och nybyggnation samt att den marknadsföringsprincip som är viktigast är word-of-mouth.
  • En ytterligare god slutsats är att branschen är under utveckling och på uppgång.

Nyckelord:  Äldreboenden, Marknad, Boendekoncept

Englund-Karlsson Seniorboendeundersökning 2015 pdf_small